Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. BosGrill: BosGrill B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Apeldoornseweg 5, 6961KV te Eerbeek, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 76718484.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie BosGrill een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: BosGrill en de Wederpartij gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan BosGrill zich jegens de Wederpartij heeft verbonden tot de levering van Producten.
 6. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die tussen BosGrill en een Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van BosGrill en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals een Overeenkomst met een Consument die rechtstreeks middels de Webwinkel wordt gesloten. Een Overeenkomst is aldus geen Overeenkomst op Afstand indien daarbij door BosGrill geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de Consument de contactgegevens van BosGrill op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 7. Producten: de in de kader van de Overeenkomst door BosGrill aan de Wederpartij te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, outdoor-artikelen begrepen kunnen zijn.
 8. Webwinkel: BosGrill.comwww.BosGrill.nl dan wel www.BosGrill.be.
 9. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van BosGrill en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van BosGrill is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. BosGrill kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog herroepen.
 2. Aan een aanbod van BosGrill dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van BosGrill, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BosGrill anders aangeeft. In geval de Wederpartij een bestelling bij BosGrill doet zonder dat daaraan een concreet aanbod van BosGrill is voorafgegaan, geldt de bestelling van de Wederpartij als aanbod dat pas als door BosGrill als aanvaard wordt aangemerkt wanneer BosGrill de bestelling van de Wederpartij Schriftelijk aan de Wederpartij heeft bevestigd. Een bestelling gedaan middels de Webwinkel zal, onverminderd het bepaalde in lid 1, eveneens per e-mail aan de Wederpartij worden bevestigd.
 4. Een aanbod van BosGrill geldt niet automatisch voor eventuele vervolgovereenkomsten tussen Partijen. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgovereenkomsten zonder dat BosGrill gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de Wederpartij ter hand te stellen.
 5. Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de Consument een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De Consument heeft geen recht van ontbinding bij:
 3. Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 4. volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 5. Producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 6. De Consument kan de Overeenkomst op Afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door BosGrill aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij BosGrill. Zo spoedig mogelijk nadat BosGrill in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal BosGrill de ontbinding van de Overeenkomst op Afstand per e-mail bevestigen.
 7. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 8. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan BosGrill retourneren.
 9. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. BosGrill is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.
 10. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Consument de Overeenkomst op Afstand conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.
 11. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.
 12. BosGrill zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betalingen met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op Afstand aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door BosGrill zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Terugbetaling geschiedt aan de hand van dezelfde betaalmethode als waarmee betaling door de Consument heeft plaatsgevonden.
 13. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele verzendkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is BosGrill niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door BosGrill aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. BosGrill spant zich in om de leveringstermijnen waartoe hij zich jegens de Wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van BosGrill treedt niet eerder in dan nadat de Wederpartij BosGrill Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en BosGrill na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien BosGrill voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Wederpartij te verstrekken gegevens, vangen leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat BosGrill deze gegevens heeft ontvangen.
 3. In geval van verzuim van BosGrill als bedoeld in lid 1, is de Wederpartij gerechtigd de Overeenkomst voor dat gedeelte waarop het verzuim betrekking heeft, te ontbinden, zonder dat de Wederpartij aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het in verband met het verzuim niet-geleverde gedeelte van de Overeenkomst.

ARTIKEL 6. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Levering van de Producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze.
 2. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Wederpartij op het moment dat de Producten volgens de Overeenkomst aan de Wederpartij zijn geleverd, met dien verstande dat het risico van verlies en beschadiging van de Producten te allen tijde pas op een Consument overgaat op het moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.
 3. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim in artikel 5, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan BosGrill verschuldigde bedrag te voldoen.
 4. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Wederpartij is toe te rekenen, is BosGrill gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Wederpartij op te slaan, onverminderd de verplichting van de Wederpartij tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door haar aan BosGrill verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Wederpartij zoals hier bedoeld, te maken kosten, zoals extra afleverkosten e.d., komen dan ook voor rekening van de Wederpartij. Het bepaalde in het vorenstaande van dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de Producten pas overgaat op de Consument op het moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 7. | ONDERZOEK, KLACHTEN, GARANTIE EN CONFORMITEIT

 1. De Wederpartij dient op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de Producten naar het oordeel van de Wederpartij niet aan de Overeenkomst beantwoord(t)(en), dient de Wederpartij daarvan onverwijld mededeling te doen aan BosGrill. Indien de Producten evenwel door de Wederpartij worden afgehaald op locatie van BosGrill, wordt geacht dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden als de Wederpartij de Producten heeft meegenomen.
 2. Het bepaalde in lid 1 laat de dwingende wettelijke klachttermijn van twee maanden voor Consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Indien de Wederpartij niet tijdig klaagt, vloeit er voor BosGrill uit een dergelijke klacht van de Wederpartij, onverminderd het bepaalde in de volgende leden van dit artikel omtrent garantie en conformiteit, geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de Wederpartij tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Wederpartij tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van Consumenten ter zake.
 5. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van BosGrill worden geretourneerd.
 6. Producten worden uitsluitend met de eventueel door de fabrikant van de Producten meegeleverde fabrieksgarantie geleverd, met dien verstande dat een eventueel door BosGrill, fabrikant of importeur verstrekte garantie niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens BosGrill kunnen doen gelden (conformiteit).
 7. Eventueel toepasselijke garantie (waaronder tevens begrepen een aanspraak op basis van non-conformiteit) vervalt in elk geval indien een gebrek van het Product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan BosGrill dan wel zijn toeleverancier kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken ontstaan na de levering als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, molestschade, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de eventuele gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege BosGrill, het niet vakkundig en regelmatig (doen) onderhouden en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten, waaronder mede begrepen reparaties die niet met voorafgaande Schriftelijke instemming van BosGrill zijn uitgevoerd.
 8. De Wederpartij kan slechts een beroep doen op het bepaalde in de vorige leden indien de Wederpartij aan al haar uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 8. | OVERMACHT

 1. BosGrill is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, fouten of tekortkomingen van toeleveranciers van BosGrill.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien BosGrill bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. BosGrill is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Wederpartij haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst BosGrill ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Wederpartij Schriftelijk door BosGrill in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de Wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is BosGrill gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen heeft gesteld.
 3. De Wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door BosGrill uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Wederpartij is verplicht de schade die BosGrill ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien BosGrill de Overeenkomst ontbindt, zijn alle vorderingen op de Wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10. | PRIJZEN, VERZENDKOSTEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders door BosGrill is vermeld, zijn alle door BosGrill vermelde en door de Wederpartij aan hem verschuldigde bedragen exclusief btw en verzendkosten. Voordat een Overeenkomst met een Consument wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele verzendkosten.
 2. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is BosGrill gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Wederpartij te vorderen, met dien verstande dat BosGrill een Consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan de helft van de kooprijs.
 3. BosGrill is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Wederpartij in gebreke is met de voldoening van enige op haar rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens BosGrill.
 4. Betalingen dienen te geschieden op (een van) de daartoe door BosGrill aangewezen wijze(n) en binnen de door BosGrill aangezegde of vermelde termijn.
 5. BosGrill is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 6. De Wederpartij is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument, in de weg staat.
 7. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Wederpartij, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Wederpartij.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door de Wederpartij verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan BosGrill kan worden toegerekend.
 2. BosGrill is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid zijnerzijds, nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, letsel- en personenschade en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. BosGrill is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 4, jegens de Wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van BosGrill in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BosGrill aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan BosGrill toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht BosGrill aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft BosGrill te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Wederpartij dient BosGrill hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van BosGrill ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van BosGrill is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van BosGrill betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van BosGrill nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het betreffende geval krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van BosGrill daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens BosGrill een jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 4. De Wederpartij vrijwaart BosGrill van haar eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan BosGrill toerekenbaar is. Indien BosGrill uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden BosGrill zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is BosGrill, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van BosGrill en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 5. Ten aanzien van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de directeuren, bestuurders en medewerkers van BosGrill.

ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door BosGrill geleverde Producten blijven zijn eigendom totdat de Wederpartij alle betalingsverplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is
 2. Het is de Wederpartij verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van BosGrill te bewaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud van BosGrill rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht BosGrill hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde wordt het door de Wederpartij aan BosGrill verschuldigde terstond volledig opeisbaar.
 6. De Wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan BosGrill of door BosGrill aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Wederpartij dient BosGrill op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks, ten aanzien van niet-consumenten, op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de Wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat BosGrill de Wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van BosGrill staande redelijke kosten, komen voor rekening van de Wederpartij.
 7. Als de Wederpartij, nadat de Producten door BosGrill aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Producten als de Wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 13. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 7, binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij BosGrill.
 2. Bij BosGrill ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht, in het kader van een Overeenkomst op Afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van BosGrill aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.